Raport nr 32/2011
13.04.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Inwestors Poland SA informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) i art. i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Aviva Inwestors Poland SA, działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Inwestors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Inwestors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Inwestors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusze”)
niniejszym informuje, że w związku z zaksięgowaniem, w dniu 7 kwietnia br., na rachunkach papierów wartościowych Funduszy praw do akcji spółki Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (dalej „Spółka”), poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przekroczy 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W konsekwencji ww. zdarzenia:
1. Fundusze posiadać będą łącznie 773 000 sztuk akcji, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 773 000 głosów, które stanowić będą 5,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Inwestors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Inwestors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzić będzie 773 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 773 000 głosów, które stanowić będą 5,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą:
1. Fundusz Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 368 000 sztuk akcji Spółki stanowiących 4.01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 368 000 głosów, co stanowiło 4,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie posiadał akcji Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Inwestors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Inwestors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 368 000 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 368 000 głosów, co stanowiło 4,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.