Raport nr 53/2021
17:43 18.10.2021

Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 października 2021 r. doręczony został Spółce pozew, wniesiony przez dwóch członków Rady Nadzorczej („Powodowie”) w dniu 24 czerwca 2021 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy („Pozew”). Pozew zawiera żądanie uchylenia uchwały grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nr 13/2021 („Uchwała”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Pana Karola Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz przyznająca mu uprawnienia do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Podstawą żądania powództwa jest uznanie Uchwały za sprzeczną ze Statutem Spółki, dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki ze względu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi względem Spółki przez Pana Karola Szymańskiego.

Spółka zamierza czynnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powodów nastąpi w odpowiedzi na Pozew).

Pliki do pobrania