Raport nr 1/2023
14:02 18.01.2023

Informacja o doręczeniu apelacji od wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022, informuje, że uzyskał informację o doręczeniu pełnomocnikowi procesowemu Spółki apelacji („Apelacja”), wniesionej przez akcjonariusza Spółki – Johna van Kannela („Powód”), od wyroku  Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy z dnia 08 sierpnia 2022 r.  oddalającego w całości powództwo Powoda.

Podstawą żądania Apelacji są zasadniczo argumenty podniesione przez Powoda w postępowaniu przed sądem I instancji, który oddalił powództwo Powoda w całości.

Spółka uznaje żądanie zawarte w Apelacji za całkowicie bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się mu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w odpowiedzi na Apelację).

Pliki do pobrania