Raport nr 36/2015
14.09.2015

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od BEST S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadomienie o poniższej treści:
działając w imieniu BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 69a ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.1382 („Ustawa”), przekazujemy zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”):
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziałów, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 11 września 2015r. BEST S.A. nabyła od Agio RB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie 100 % udziałów w kapitale zakładowym GAMEX sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie uprawniających do wykonywania 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników GAMEX sp. z o. o., tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 10.000 PLN. W wyniku opisanej transakcji doszło do pośredniego nabycia akcji Spółki w liczbie 3.807.218, które stanowią 29,43% udziałów w kapitale zakładowym, i które uprawniają do wykonywania 3.807.218 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 29,43% ogólnej liczby głosów.
2. Stan posiadania przed zmianą udziału:Przed zdarzeniem opisanym w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia BEST S.A. posiadała bezpośrednio 460.916 akcji Spółki, które stanowiły 3,56% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym, i które uprawniały do wykonywania 460.916 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,56% ogólnej liczby głosów. Akcje, o których mowa w niniejszym punkcie 2 zostały nabyte przez BEST S.A. w dniu 11 września 2015r. w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, która została zrealizowana przed zawarciem transakcji, o której mowa w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia.
3. Aktualny stan posiadania:
Po zdarzeniu opisanym w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia BEST S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio, za pośrednictwem GAMEX sp. z o.o., 4.268.134 akcji Spółki, które stanowią 32,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym, i które uprawniają do wykonywania 4.268.134 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,99% ogólnej liczby głosów;
4. Informacja o zamiarze dalszego zwiększania udziału:
BEST S.A. nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Celem ewentualnego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów byłoby pogłębienie powiązań kapitałowych i operacyjnych ze Spółką.
5. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki;
Za wyjątkiem GAMEX sp. z o. o. nie istnieją podmioty zależne od BEST S.A. posiadające akcje Spółki;
6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy:
Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.