Raport nr 34/2011
14.04.2011

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii S02 i S03

Wypełniając obowiązki wynikające z treści art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu („Emitent”) informuje o wprowadzeniu do obrotu na Catalyst obligacji serii S02 i S03 Emitenta.

W oparciu o uchwałę Zarządu BondSpot S.A. nr 57/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. podjętą na podstawie § 7 ust 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostało wprowadzonych do Alternatywmego Ssytemu Obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii S02 oraz 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii S03 Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu:

a) 3 lat dla obligacji serii S02 (04.04.2014 r.);
b) 5 lat dla obligacji serii S03 (04.04.2016 r.).
Emitent planuje wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na dzień 20 kwietnia 2011 r.