Raport nr 15/2012
9.03.2012

Spełnienie warunku zawieszającego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2012 z dnia 8 marca 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 marca 2012 r. spełniony został warunek zawieszający umowy kredytu obrotowego, jaki podmiot zależny Emitenta Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ciężar Subfunduszu KI 1 zawarł z Getin Noble Bank S.A. w dniu 8 marca 2012 r., tj. złożenie wniosku do właściwego sądu o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku na zbiorze wierzytelności oraz przekazanie do Banku potwierdzenia złożenia takiego wniosku. Wobec powyższego kredyt został uruchomiony.