Raport nr 21/2014
23.06.2014

Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku powziął informację, że jednostka od niego zależna – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”), została w dniu 23 czerwca 2014 roku powiadomiona o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia przez KI I NS FIZ z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy cesji wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 162 mln zł.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez KI I NS FIZ umowy znaczącej związanej z nabyciem w/w pakietu wierzytelności od Getin Noble Bank S.A.