Raport nr 18/2016
4.03.2016

Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu nadzorującego Emitenta (Osoba Zobowiązana), dokonane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała ona o zbyciu przez osobę bliską z Osobą Zobowiązaną 30 000 akcji Kredyt Inkaso S.A. na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) w transakcji sesyjnej zwykłej w dniu 29 lutego 2016 roku po cenie 22,00 zł za akcję.

Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Osobę Zobowiązaną w Zamościu w dniu 4 marca 2016 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

Osoba Zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.