Raport nr 45/2016
18.04.2016

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu.

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 5 kwietnia 2016 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.
Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Ireneusz Chadaj, Wiceprzewodniczącym Pan Andrzej Soczek, Sekretarzem Pan Marek Gabryjelski. Natomiast w skład Komitetu Audytu powołano Pana Marka Gabryjelskiego, Pana Piotra Woźniaka oraz Pana Tomasza Mazurczaka, zaś funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powierzono Panu Markowi Gabryjelskiemu.