Raport nr 93/2010
29.12.2010

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym (29 grudnia 2010 r.) powziął wiadomość o nabyciu aktywów znacznej wartości.

W dniu 22 grudnia 2010 r. w spółce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) z siedzibą w Luksemburgu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, z kwoty 8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 42.400.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero groszy), poprzez utworzenie 33.500.000 nowych akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda i łącznej wartości 33.500.000,00 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryto ze środków własnych Emitenta przez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 33.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Wobec powyższego Emitent posiada 42.400.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każda i łącznej wartości 42.400.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero gorszy) i taka sama jest ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta. Akcje zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Posiadane przez Emitenta akcje stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej.

Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta pochodzących z emisji akcji serii E i służy finansowaniu nabywania pakietów wierzytelności w ten sposób, że spółka zależna Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) z siedzibą w Luksemburgu ze środków z podwyższenia kapitału obejmuje (nabywa) certyfikaty inwestycyjne Funduszu Sekurytyzacyjnego (Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), a Fundusz z kolei ze środków z emisji certyfikatów nabywa pakiety wierzytelności.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych udziałów, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.