Raport nr 25/2024
18:27 13.05.2024

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez  Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 477, oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za lata obrotowe 2024/2025 i 2025/2026, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, za I półrocze lat obrotowych 2024/2025 i 2025/2026.

Umowa pomiędzy Spółką a PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ma zostać zawarta na okres dwóch lat.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami zawodowymi.

Spółka korzystała z usług PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badań i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata obrotowe 2022/2023 i 2023/2024.

Pliki do pobrania