Raport nr 23/2022
12:20 22.04.2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

• skonsolidowany  raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.: 29 sierpnia 2022 r.


• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.: 1 marca 2023 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) raport okresowy za II i IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r. nie będą przekazywane.

Raporty roczne:

• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.: 30 czerwca 2022 r.

Raporty półroczne:

• skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2022 r. i kończącego się 31 marca 2023 r.: 19 grudnia 2022 r.

Ponadto zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Pliki do pobrania