Raport nr 40/2018
13:02 21.08.2018

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 21 sierpnia 2018 roku powołali Pana Marcina Okońskiego w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie nastąpiło w trybie kooptacji.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej było konsekwencją rezygnacji Pana Macieja Szymańskiego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Marcin Okoński:

      nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KREDYT INKASO S.A.,

      nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KREDYT INKASO jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

      nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec KREDYT INKASO jako członek jej organu,

      nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Życiorys Pana Marcina Okońskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, po dokonaniu kooptacji członkowie Rady Nadzorczej postanowili o powierzeniu funkcji Przewodzącego Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi, oraz o powierzeniu funkcji Wiceprzewodniczącego Panu Marcinowi Okońskiemu. 

Pliki do pobrania