Raport nr 11/2008
19.04.2008

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 208/08 o następującej treści:

§ 1

  1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KREDYT INKASO S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLKRINK00014, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wyprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRINK00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KREDYT INKASO S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę KREDYT INKASO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRINK00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLKRINK00014 oraz liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Górnik – Prezes Zarządu