Raport nr 59/2011
9.12.2011

Zawarcie umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 28 października 2011 roku Zarząd KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarła umowę nabycia wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest nabycie dwóch portfeli wierzytelności obejmujących wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 1 035 253 tys. zł tj. pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 524 556 tys. zł za cenę w kwocie 120,4 mln zł oraz pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 510 697 tys. zł za cenę w kwocie 21,7 mln zł.

Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Kryterium stanowiącym podstawę uznania za umowę znacznej wartości jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.