Raport nr 55/2018
13:44 29.10.2018

Wykup obligacji serii X w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29
października 2018 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii X wyemitowanych przez Spółkę, tym
samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2015 r. o emisji 69.000
sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości
nominalnej 69.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem
bieżącym nr 10/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3,5 roku z terminem
wykupu 29 października 2018 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,6 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach
półrocznych.
Część Obligacji tj. 25.480 sztuk zostało wykupionych w dniu 16 sierpnia 2018 r. o czym Spółka informowała
raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Pozostałe Obligacje w dniu dzisiejszym zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł za każdą
Obligację przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji Obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki
za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosiła
49.103.506,00 zł, w tym wartość nominalna 47.800.000 zł oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 1.303.506,00 zł.
W dniu wykupu całość Obligacji uległo umorzeniu.