Raport nr 47/2010
12.08.2010

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.