Raport nr 36/2007
28.09.2007

Raport z realizacji celów emisji akcji serii B

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. respektując zasady ładu korporacyjnego i w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy przedstawia niniejszym raport o wykonaniu celów opisanych w prospekcie emisyjnym.

Cele emisji wskazane w prospekcie zakładały przeznaczenie środków uzyskanych z emisji na 2 grupy celów:

  1. na zakup pakietów wierzytelności oraz pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty
  2. na rozbudowę specjalistycznego oprogramowania oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych spółki.

Cel opisany w pkt 1 powyżej zrealizowany został poprzez zakup następujących pakietów wierzytelności:

  • zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 6,9 mln zł od Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. operatora sieci ERA w dniu 27.06.2007 r. (Raport bieżący Nr 12/2007 z 28.06.2007 r.)
  • zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 8 mln zł od Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. operatora sieci ERA w dniu 04.09.2007 r. (Raport bieżący Nr 31/2007 z 05.09.2007 r.)
  • zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 46,05 mln zł od PTK CENTERTEL operatora sieci ORANGE w dniu 24.09.2007 r. (Raport bieżący Nr 32/2007 z 24.09.2007 r.)
  • zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 32,1 mln zł od Telekomunikacji Polskiej SA w dniu 27.09.2007 r. (Raport bieżący Nr 35/2007 z 28.09.2007 r.).

Ponadto pokryta została część kosztów dochodzenia tychże wierzytelności.

W ramach realizacji pkt 2 zakupione zostało specjalistyczne oprogramowanie oraz systemy informatyczne i telekomunikacyjne na łączną kwotę 270 tys. zł.

Podstawa prawna: inne regulacje – zasady ładu korporacyjnego.

Artur Górnik – Prezes Zarządu