Raport nr 34/2014
13.09.2014

Podwyższenie najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wpisaniu przez sąd podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach jednostki zależnej Emitenta.

Raportem bieżącym nr 27/2014 Emitent informował o zawarciu przez jednostkę zależną tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) z FM BANK PBP S.A. działającym pod nazwą handlową BIZ Bank („Bank”) aneksu do umowy kredytu terminowego w wyniku którego podniesiono maksymalną wysokość limitu kredytowego z 10 mln do 17 mln złotych. Zwarte zostały również aneksy do dotychczasowych umów zabezpieczeń, w tym między innymi aneks z dnia 11 lipca 2014 roku do umowy zastawu rejestrowego z dnia 2 sierpnia 2013 roku ustanowionego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu terminowego, na pakiecie wierzytelności Funduszu tj. na zbiorze praw (wierzytelności) o zmiennym składzie stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Postanowieniem z dnia 4 września 2014 roku (doręczonym Funduszowi w dniu 12 września 2014 r.) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestr Zastawów dokonał wpisu podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego do kwoty 25,5 mln złotych.

Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 34 624 107,55 zł.

Emitent nie identyfikuje powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania za aktywa znacznej wartości jest kwota najwyższej sumy zabezpieczenia, która (w wyniku jej obecnego podwyższenia) przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.