Raport nr 64/2011
19.12.2011

Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, informację o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów o poniższej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji na dzień 15 grudnia 2011r. zwiększył liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A. o ponad 2% w stosunku do ilości poprzednio publikowanej.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 1 503 600 szt. (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące sześćset sztuk) akcji, co stanowiło 11,62% udziału w obecnym kapitale oraz 11,62% głosów na WZA Spółki.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 1 597 317 szt. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście sztuk) akcji, co stanowi 12,35% udziału w obecnym kapitale oraz 12,35% głosów na WZA Spółki.”