Raport nr 9/2014
17.04.2014

Prywatna emisja obligacji w jednostce zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. jednostka zależna Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) podjęła uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii K.

Fundusz emituje do 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje”). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

Data wykupu Obligacji zostaje wyznaczona na dzień przypadający 36 miesięcy od daty emisji. Fundusz będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na jego żądanie. W określonych przypadkach przewiduje się również opcje wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariuszy.

Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach zastawem rejestrowym ustanowionym na zbiorze wierzytelności, który Fundusz nabył na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 grudnia 2011 r. (o ustanowieniu którego informowano raportem bieżącym nr 8/2014 r. z dnia 15 kwietnia 2014 r.). Wycena przedmiotu zastawu dokonana przez uprawnionego biegłego, określa iż szacunkowa wartość godziwa przedmiotu zastawu stanowi kwotę nie niższą niż 94 mln zł.

Ponadto Obligacje mogą zostać dodatkowo zabezpieczone według wyboru Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (TFI), zabezpieczeniem opcjonalnym, w formie zastawu rejestrowego ustanowionego na rachunku bankowym otwartym w tym celu, w imieniu i na rzecz Funduszu (Rachunek Celowy), na który Fundusz będzie miał obowiązek dokonywać wpłat. Najwyższa suma zabezpieczenia Obligacji z tego tytułu zostaje określona na kwotę stanowiącą równowartość 146% wartości nominalnej Obligacji.

Fundusz nie określa celu emisji.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy.

Intencją Funduszu jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Funduszu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia wynosiła 28 841 tys. zł, w tym 27 610 tys. zł zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W okresie do całkowitego wykupu obligacji, Fundusz planuje zwiększenie poziomu zobowiązań, co wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przyjętą strategią częściowego finansowania inwestycji kapitałem dłużnym.