Raport nr 59/2015
30.11.2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 listopada 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2015 r.
Jeden z akcjonariuszy złożył sprzeciw do dwóch uchwał, tj.:
– uchwały nr 3/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad,
– uchwały nr 8/2015 w sprawie zmiany Statutu spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna.
Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za zgodą wnioskodawców oraz po uzyskaniu większości 75% głosów oddanych odstąpiło od realizacji dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj.: (i) podjęcia uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji oraz (ii) przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.

Ponadto w związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.