Raport nr 32/2013
30.09.2013

Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem zależnym Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2013 roku Emitent zawarł ze swoją jednostką zależną tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka Zależna”) zawarł umowę subpartycypacji portfela wierzytelności należących do Emitenta („Umowa”) .

Przedmiotem umowy jest zbycie przez Emitenta (działającego jako Inicjator) na rzecz Jednostki Zależnej („Subpartycypanta”) z dniem podpisania Umowy wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych z wierzytelności o wartości godziwej około 71,5 mln. zł. Wierzytelności podlegające subpartycypacji stanowią wyłączną własność Emitenta z tytułu umów cesji zawartych bezpośrednio przez Emitenta. Jednostka Zależna jest zobowiązana do uiszczeniu na rzecz Emitenta ceny odpowiadającej wycenie w wartości godziwej przedmiotu Umowy tj. kwotę około 71,5 mln. zł w odroczonym terminie płatności 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Emitent w osobnym raporcie poinformuje o otrzymaniu zapłaty ceny od Jednostki Zależnej.

Umowa zawarta została na czas określony 5 lat z możliwością przedłużenia lub alternatywnie z możliwością dokonania na rzecz Jednostki Zależnej cesji wierzytelności objętych Umową, które w dacie wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy będą niezaspokojone w jakikolwiek sposób.

Od dnia rozpoczęcia subpartycypacji, tj. od dnia 30 września 2013 r. Jednostce Zależnej przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych Umową, w tym do otrzymywania 100% wpływów pieniężnych tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków związanych z wierzytelnościami. Obsługa i administracja wierzytelności, w tym działania windykacyjne, prowadzone będą nadal przez Emitenta, we własnym imieniu, za wynagrodzeniem określonym w Umowie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000,00 Eur, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia przez Jednostkę Zależną przepływów z portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.