Raport nr 69/2010
29.10.2010

Ustalenie tekstu jednolitego statutu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 29 października 2010 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 28.04.2010 r., zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2010 z 12 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/2010 z 08 września 2010 r. (zmieniono § 3 ust. 1 Statutu przez zmianę jego brzmienia oraz dodanie w ust. 1 lit. e).