Raport nr 17/2016
3.03.2016

Powołanie członków Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), że Rada Nadzorcza Spółki („RN”), podczas obrad w ramach posiedzenia zwołanego na dzień 3.03.2016 r. w siedzibie Spółki, powołała na nową, trzyletnią kadencję obejmującą lata 2016-2019 dwóch dotychczasowych członków Zarządu, tj.:
(i) Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu,
(ii) Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Mandat członków Zarządu w ramach dotychczasowej kadencji wygaśnie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego roku obrotowego 2015/2016 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. i kończącego się 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje o powołanych w skład Zarządu osobach zawierają załączniki do niniejszego raportu.