Raport nr 43/2011
21.07.2011

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie
Załącznik:
Raporty bieżące:
31.12.2010 r. – 94/2010 Zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia akcji Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu.
29.12.2010 r. – 93/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
22.12.2010 r. – 92_K/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. – korekta
21.12.2010 r. – 92/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A.
21.12.2010 r. – 91/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
09.12.2010 r. – 90/2010 Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2010 r
02.12.2010 r. – 89_2010K Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – korekta.
30.11.2010 r. – 89/2010 Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30.11.2010 r. – 88/2010 Informacja o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA.
25.11.2010 r. – 87/2010 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E.
25.11.2010 r. – 86/2010 I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii E. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E.
23.11.2010 r. – 85/2010 Zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. we Wrocławiu
23.11.2010 r. – 84/2010 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. oraz wyznaczenie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1
23.11.2010 r. – 83/2010 Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
23.11.2010 r. – 82/2010 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
17.11.2010 r. – 81/2010 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM” radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
16.11.2010 r. – 80/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
09.11.2010 r. – 79/2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii E
09.11.2010 r. – 78/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności od Euro Bank S.A.
09.11.2010 r. – 77/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
08.11.2010 r. – 76/2010 Przychody z działalności operacyjnej za październik 2010 r
08.11.2010 r. – 75/2010 Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii E.
08.11.2010 r. – 69/2010K Ustalenie tekstu jednolitego statutu – korekta.
05.11.2010 r. – 74/2010 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F
05.11.2010 r. – 73/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji
05.11.2010 r. – 72/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach
04.11.2010 r. – 71/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego
29.10.2010 r. – 70/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
29.10.2010 r. – 69/2010 Ustalenie tekstu jednolitego statutu
29.10.2010 r. – 68/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł.
28.10.2010 r. – 67/2010 Przydział Akcji serii E
22.10.2010 r. – 66/2010 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
15.10.2010 r. – 65/2010 Wybór biegłego rewidenta
15.10.2010 r. – 64/2010 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie.
15.10.2010 r. – 63/2010 Publikacja Prospektu Emisyjnego
13.10.2010 r. – 62/2010 Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego
12.10.2010 r. – 61/2010 Przychody z działalności operacyjnej za wrzesień 2010 r
12.10.2010 r. – 60/2010 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
12.10.2010 r. – 59/2010K Korekta raportu bieżącego Nr 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
04.10.2010 r. – 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
30.09.2010 r. – 58/2010 Sporządzenie Memorandum Informacyjnego
24.09.2010 r. – 57/2010 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
16.09.2010 r. – 56/2010 Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2010 r.
14.09.2010 r. – 55/2010 Ustanowienie programu emisji obligacji.
09.09.2010 r. – 54/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
09.09.2010 r. – 53/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 8 września 2010 r.
09.09.2010 r. – 52/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2010 r.
07.09.2010 r. – 51/2010 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
25.08.2010 r. – 50/2010 Utworzenie spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
18.08.2010 r. – 49/2010 Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso S.A. za 3 miesięczny okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r. (angielska wersja)
12.08.2010 r. – 48/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał.
12.08.2010 r. – 47/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 sierpnia 2010 r.
12.08.2010 r. – 46/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2010 r.
10.08.2010 r. – 45/2010 Przychody z działalności operacyjnej za lipiec 2010 r.
16.07.2010 r. – 44/2010 Podpisanie z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do łącznej kwoty 150 mln zł z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250 mln zł
16.07.2010 r. – 43/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał.
09.07.2010 r. – 42/2010 Przychody z działalności operacyjnej za czerwiec 2010 r.
02.07.2010 r. – 41/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy – korekta raportu bieżącego Nr 38/2010
01.07.2010 r. – 40/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2010 r.
01.07.2010 r. – 39/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 1 lipca 2010 r.
01.07.2010 r. – 38/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy
01.07.2010 r. – 37/2010 Wybór podmiotu do wykonania usług poświadczających, opinii i raportów wymaganych do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA.
01.07.2010 r. – 36/2010 Powołanie członków zarządów na kolejną kadencję
30.06.2010 r. – 35/2010 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego
25.06.2010 r. – 34/2010 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Menadżera Oferty.
22.06.2010 r. – 33/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 299 mln zł.
18.06.2010 r. – 32/2010 Zmiany statutu funduszu sekurytyzacyjnego
14.06.2010 r. – 31/2010 Raport roczny Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. (angielska wersja)
11.06.2010 r. – 30/2010 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 lipca 2010 r.
11.06.2010 r. – 29/2010 Przychody z działalności operacyjnej za maj 2010 r
04.06.2010 r. – 28/2010 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
03.06.2010 r. – 27/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.
29.05.2010 r. – 26/2010 I. Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu. II. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu
26.05.2010 r. – 25/2010 Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o..
12.05.2010 r. – 24/2010 Przychody z działalności operacyjnej za kwiecień 2010 r.
28.04.2010 r. – 23/2010 Powołanie osób nadzorujących Emitenta
28.04.2010 r. – 22/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2010 r.
28.04.2010 r. – 21/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r.
06.04.2010 r. – 20/2010 Przychody z działalności operacyjnej za marzec 2010 r.
01.04.2010 r. – 19/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
01.04.2010 r. – 18/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2010 r. i kończącym sie 31 marca 2010 r.
31.03.2010 r. – 17/2010 Informacja osoby zobowiązanej
29.03.2010 r. – 16/2010 Korekta raportu okresowego Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 r.
22.03.2010 r. – 15/2010 Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)
20.03.2010 r. – 14/2010 Zawarcie umów o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w zakresie nabycia certyfikatów funduszu sekurytyzacyjnego i jego funkcjonowania.
16.03.2010 r. – 13/2010 Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgody na inwestycje kapitałowe Kredyt Inkaso SA
16.03.2010 r. – 12/2010 Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie
09.03.2010 r. – 11/2010 Przychody z działalności operacyjnej za luty 2010 r.
02.03.2010 r. – 10/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelności od podmiotów z Grupy TP S.A.
16.02.2010 r. – 09/2010 Korekta raportu kwartalnego Kredyt Inkaso S.A. za trzeci kwartał 2009/2010 r.
09.02.2010 r. – 08/2010 Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2010 r.
08.02.2010 r. – 07/2010 Stan zobowiązań Emitenta na 31.12.2009 r.
29.01.2010 r. – 06/2010 Informacja osoby zobowiązanej
27.01.2010 r. – 05/2010 Pozwy złożone przez Emitenta w e-sądzie.
14.01.2010 r. – 04/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach
11.01.2010 r. – 03/2010 Przychody z działalności operacyjnej za grudzień 2009 r.
05.01.2010 r. – 02/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji
05.01.2010 r. – 01/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

Raporty okresowe:
26.11.2010 r. – Raport za I półrocze 2010/11
16.08.2010 r. – Raport kwartalny Q1/2010/11
31.05.2010 r. – Raport roczny 2009/10
29.03.2010 r. – Raport kwartalny Q3/2009/10 – skorygowany
15.02.2010 r. – Raport kwartalny Q3/2009/10