Raport nr 19/2013
10.07.2013

Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wierzytelności

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2013 r. roku powziął informację, że jednostka od niego zależna Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”), została w dniu 10 lipca 2013 r. powiadomiona o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia przez KI I NS FIZ z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach umowy cesji wierzytelności dotyczącej pakietu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 293 mln zł.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez KI I NS FIZ umowy znaczącej związanej z nabyciem w/w pakietu wierzytelności od ING Bank Śląski S.A.