Raport nr 3/2016
22.01.2016

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2016 roku, powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 21 stycznia 2016 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2015 r., polegających na zmianie § 8 ust. 8a oraz § 7 ust. 7 pkt. 14. W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:
§ 8 ust. 8a
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
§ 7 ust. 7 pkt.14) – brak zapisu
Treść postanowień Statutu Spółki po zmianach (zaproponowanych i przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 listopada 2015 r.):
§ 8 ust. 8a
1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
§ 7 ust. 7 pkt 14)
14) wyrażanie zgód, o których mowa w § 8 ust. 8a pkt 2) Statutu