Raport nr 30/2011
13.04.2011

Przyjęcie do KDPW akcji serii G

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych … (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym uchwały Nr 294/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 12 kwietnia 2011 r. o następującej treści:
㤠1
1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 352.971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRINK00014, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki KREDYT INKASO S.A. oznaczone kodem PLKRINK00014, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii G pod kodem PLKRINK00014 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”