Raport nr 49/2007
28.12.2007

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 grudnia 2007 r. w wykonaniu upoważnień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 30.11.2007 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając nową wysokość kapitału po emisji akcji serii C (§ 3 ust.1) oraz warunkowe podwyższenie kapitału (§ 3 ust.1a).

Artur Górnik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania