Raport nr 27/2019
11:12 25.06.2019

Ogłoszenie przerwy w obradach, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. przed zarządzeniem przerwy.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 8, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2019 r. przed zarządzeniem przerwy oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

Zarząd informuje ponadto, ze po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z uchwałą nr 3/2019 została ogłoszona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 4 lipca 2019 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 4 lipca 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Domaniewskiej 39, VI Piętro (budynek Nefryt), 02-672 Warszawa.

 

 

Pliki do pobrania