Raport nr 37/2014
20.10.2014

Uzyskanie informacji o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia przez jednostkę zależną znaczącej umowy cesji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 października 2014 roku powziął informację, że jednostka od niego zależna – Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI2 z siedzibą w Warszawie („KI II NS FIZ”), została w dniu 20 października 2014 roku powiadomiona o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia przez KI II NS FIZ z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie umowy cesji pakietu wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej ok. 123 mln zł.

Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu przez KI II NS FIZ umowy znaczącej związanej z nabyciem w/w pakietu wierzytelności od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.