Raport nr 10/2024
21:14 9.02.2024

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii R1 na rynku regulowanym

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2024 z dnia 07 lutego 2024 r., niniejszym  informuje, że w dniu 09 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 13 lutego 2024 r. pierwszego dnia notowania na rynku regulowanym wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii R1.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania