Raport nr 6/2007
6.06.2007

Dopuszczenie papierów wartościowych na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Zarząd KREDYT INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje, że w dniu 6 czerwca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 375/2007 postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

  1. następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
    1. 3.745.000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii A,
    2. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B
  2. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki KREDYT INKASO S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna:
Informacje bieżące i okresowe – § 34 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu