Raport nr 73/2010
5.11.2010

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 05 listopada 2010 r. otrzymał od Renale Management Limited z siedzibą w Larnace zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Kredyt Inkaso S.A. o następującej treści:

 

„W oparciu o regulacje art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 05.184.1539 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 26.10.2010 r. Renale Management Limited nabyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy akcje spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu w ilości 942.500 szt. Zbywcą akcji była Pani Agnieszka Buchajska.

Przed zawarciem transakcji, bezpośrednio spółka posiadała w Kredyt Inkaso S.A. 745.812 akcji, co stanowiło 16,21% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. Obecnie Renale Management Ltd posiada w Kredyt Inkaso S.A. akcje w ilości 1.688.312 co stanowi ok. 29,03% kapitału zakładowego Spółki. Z tytułu posiadanych obecnie akcji przysługuje 29,03% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie informuję, że podmiot dominujący wobec Renale Management Ltd. – Agnieszka Buchajska posiada 648.107 akcji Kredyt Inkaso S.A.
W okresie najbliższych 12 miesięcy Renale Management Ltd. zakłada zarówno realizację transakcji kupna i sprzedaży akcji Kredyt Inkaso S.A.”