Raport nr 42/2018
17:32 6.09.2018

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.274.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,14 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – datowanego na dzień 6.09.2018 r. żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27.09.2018 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 41/2018 („ZWZ”), następujących dodatkowych punktów:

  1. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:

(i)             umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu 31.03.2017 r. obejmującej doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i projekcji finansowych, procesów raportowania, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji inwestorskich, ujawnionej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018, w tym jej szczegółowego przedmiotu, warunków oraz zakresu informacji ujawnianych usługodawcy w ramach jej wykonywania oraz

(ii)           na temat umów/umowy zawartych/zawartej w dniu 25.07.2016 r. przez byłego prezesa Spółki Pawła Szewczyka oraz byłego prokurenta Piotra Podłowskiego z podmiotem z Grupy Kapitałowej Waterland Private Equity Investments B.V.,

jak również dyskusja akcjonariuszy w ww. sprawach wraz z podjęciem uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru firmy świadczącej usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso oraz ewentualnym podjęciem innych uchwał w sprawach związanych z powyższymi kwestiami.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
  2. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

1)    podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości;

2)             podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

3)    podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

4)    podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

5)    podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

6)    w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 3) – 4) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego teksu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

 

 

Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez niego kolejności tj.:

  1. Umieszczenie ww. punktu 1 po aktualnym punkcie numer 5 porządku obrad ZWZ, tj. „Wybór Komisji Skrutacyjnej”;
  2. Umieszczenie ww. punktu 2 po aktualnym punkcie numer 12 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018”;
  3. Umieszczenie ww. punktu 3 po aktualnym punkcie numer 18 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej”;
  4. Umieszczenie ww. punktu 4 do aktualnego punktu numer 14 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

 

Ponadto, Akcjonariusz w związku z zamiarem zadawania na podstawie art. 428 § 1 KSH pytań Zarządowi Spółki w zakresie objętym w szczególności punktami 8 oraz 9 ogłoszonego porządku obrad ZWZ (pkt 8: Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz pkt 9: Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2017/2018) wniósł o zaproszenie na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia na obrady ZWZ oraz zapewnienie obecności w trakcie obrad ZWZ kluczowego biegłego rewidenta Pana Pawła Nowosadko, w celu udzielania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące ww. kwestii.

 

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

Pliki do pobrania