Raport nr 3/2020
13:35 20.03.2020

Informacja o potencjalnym wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy kapitałowej Kredyt Inkaso.

W nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. oraz w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i grupy, wyniki finansowe i jej perspektywy, Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o możliwym przyszłym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki i grupy.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy oraz ocen na dzień publikacji niniejszego raportu nie odnotowano istotnego zmniejszenia spłat z wierzytelności posiadanych przez Spółkę jak i jej podmioty zależne.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające z zakłóceń działalności sądów, komorników a także działalności windykacji terenowej, Spółka ma świadomość, iż okoliczności te mogą mieć wpływ na przychody w przyszłych okresach. Rozprzestrzenienie się koronawirusa będzie wpływało również na rynek pracy i ograniczało możliwości finansowe dłużników, co może przełożyć się na zmniejszenie spłat.

Skutki powyższych zdarzeń będą możliwe do oszacowania dopiero w momencie faktycznego zmniejszenia się wpłat dłużników w dłuższym okresie czasu oraz po dokonaniu oceny wpływu programów pomocy wprowadzanych przez rządy poszczególnych jurysdykcji w których grupa prowadzi działalność. Wpływ powyższych okoliczności zależeć także będzie od czasu trwania pandemii oraz ograniczeń administracyjnych z nią związanych. Powyższe czynniki oddziaływać będą na wszystkie podmioty gospodarcze, w tym kontrahentów Spółki oraz na sytuację makroekonomiczną w kraju oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji gdzie działają spółki zależne.
Zarząd informuje, że podejmuje szereg działań, które mają na celu ograniczenie wpływu występujących negatywnych czynników na obecną sytuację Grupy Kapitałowej, w szczególności poprzez zapewnienie zdalnego działania call center oraz innych działów odpowiedzialnych za windykacje polubowną i prawną.

Pliki do pobrania