Raport nr 68/2016
12:44 9.09.2016

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2016 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„), informuje o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki (posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad 32,99 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz„) – datowanego na dzień 8.09.2016 r. żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29.09.2016 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 62/2016 („ZWZ„), następujących dodatkowych punktów:

1. Przedstawienie i omówienie raportu Pana Piotra Urbańczyka z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Pana Piotrowi Urbańczykowi zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wniosek ORD-IN), której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luxemburgu.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt spółki rewidentów do spraw szczegółowych w celu:

a. zbadania i wyjaśnienia celu ekonomicznego nabycia przez Spółkę zależną od Kredyt Inkaso S.A. tj. Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o. (obecnie Kredyt Express S.A.) z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.;

b. zbadania i wyjaśnienia przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.;

c. zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów w celu umożliwienia dezinwestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015 i 2016;

d. zbadania i wyjaśnienia przyczyn braku podania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) z siedzibą w Luxemburgu w latach 2013 -2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożeniu ich w terminie do właściwego rejestru sądowego;

e. zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.

Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez niego kolejności, bezpośrednio po aktualnym punkcie 11 porządku obrad ZWZ („Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków na rok obrotowy 2015/2016″), oraz zastąpienie aktualnego punktu numer 12 porządku obrad ZWZ („Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki”) zgłoszonymi powyżej punktami o numerach 7,8,9,10 z uwagi na przepis 385 §3 KSH i nast.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów 1 i 2, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Akcjonariusz zobowiązał się przedstawić oferty dotyczące wykonania badania przez rewidenta do spraw szczególnych w późniejszym terminie oraz zastrzegł, że ostateczną decyzję w zakresie wyboru konkretnego podmiotu mającego pełnić rolę omawianego rewidenta do spraw szczególnych Akcjonariusz przedłoży bezpośrednio w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.