Raport nr 48/2016
27.04.2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
• skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2016 r. i kończącego się 31 marca 2017 r.: 12 sierpnia 2016 r.,
• skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2016 r. i kończącego się 31 marca 2017 r.: 14 lutego 2017 r.
Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.: 17 czerwca 2016 r., w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. i kończącego się 31 marca 2016 r. nie będzie przekazywany.
Raporty półroczne:
• rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2016 r. i kończącego się 31 marca 2017 r.: 29 listopad 2016 r.
Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).