Raport nr 38/2007
30.10.2007

Porządek obrad i termin NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu przy ul. Okrzei 32, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 30 listopada 2007 roku o godzinie 1300 w Zamościu przy ul. Okrzei 32 II piętro, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego Kredyt Inkaso S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian § 3 Statutu Spółki:

 1. ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
  „Kapitał zakładowy wynosi 4 995 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:

  1. 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
  2. 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.”

  otrzymuje następujące brzmienie:
  „Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5 494 500,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) i dzieli się na:

  1. 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
  2. 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
  3. nie więcej niż 499 500 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.”
 2. Po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:
  „1a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 10 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.”
 3. Po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.” Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w sekretariacie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 listopada 2007 r. do godz.16:00.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Szczegółowa podstawa: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu