Raport nr 33/2015
11.09.2015

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2015 r. otrzymał od GAMEX sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:
„Działając w imieniu Gamex sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013.1382 z pozn. zm.) („Ustawa”), przekazuję zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziałów, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 8 września 2015r. Gamex sp. z o. o. nabyła od Agio RB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie tytułem wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gamex sp. z o. o. akcje Spółki w ilości 3.807.218 sztuk, które stanowią 29,43% udziałów w kapitale zakładowym, na które przypada 3.807.218 głosów, co stanowi 29.43% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  2. Stan posiadania przed zmianą udziału: Gamex sp z o.o. przed transakcją opisaną w pkt 1 nie posiadała akcji Spółki;
  3. Aktualny stan posiadania: 3.807.218 sztuk akcji Spółki, które stanowią 29,43% udziałów w kapitale zakładowym, na które przypada 3.807.218 głosów, co stanowi 29.43% głosów w ogólnej liczbie głosów;
  4. Informacja o zamiarze dalszego zwiększania udziału: Gamex nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia;
  5. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki; Nie istnieją podmioty podmioty zależne od GAMEX sp z o. o. posiadające akcje Spółki;
  6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”