Raport nr 23/2010
28.04.2010

Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 roku powołało na kolejną kadencję czterech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj.:

– Ireneusza Chadaja
– Sylwestra Bogackiego
– Tomasza Filipiaka
– Agnieszkę Buchajską

W związku z niewyrażeniem zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej II kadencji przez Pana Roberta Buchajskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 kwietnia 2010 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Buchajskiego. W związku z powyższym Pan Robert Buchajski przestaje pełnić swoją funkcję.

Pan Adam Buchajski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1990 – nadal – właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia,
1980 – 1990 – Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon – na stanowisku dyrektora
1975 – 1980 – Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny – na stanowisku zastępcy dyrektora
2004 – 2005 i 2007 – członek RN SANWIL S.A.
2008 – nadal – członek RN SANWIL S.A.

Działalność prowadzona przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.

Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy dotychczasowych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku.