Raport nr 6/2022
18:35 11.03.2022

Podstawowe informacje dotyczące oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku w Rosji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją i Ukrainą na terenie Ukrainy przedstawia podstawowe informacje dotyczące dokonanej przez Zarząd oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku rosyjskim.

 

Emitent posiada jedną spółkę zależną w Rosji, której działalność polega na zarządzaniu i windykacji portfeli wierzytelności. Generowane przez nią w okresie 04-2021 – 12-2021 przychody z wpłat klientów odpowiadają za około 9% generowanych w tym samym czasie przez całą Grupę przychodów z wpłat klientów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość posiadanych przez tę spółkę portfeli wierzytelności wynosiła 232 mln RUB, a wartość środków pieniężnych wynosiła 137 mln RUB.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i sankcjami gospodarczymi istnieje ryzyko obniżenia wartości posiadanych w Rosji aktywów Grupy, bądź ich utraty w całości lub w części, na skutek, m.in: (i) nakładanych na Rosję, rosyjskie banki i rosyjskie formy sankcji ekonomicznych, (ii) istotnej utraty wartości rubla, (iii) spodziewanego pogorszenia się stanu gospodarstw domowych w Rosji, (iv) możliwej decyzji Emitenta o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności w Rosji, (v) możliwej decyzji władz rosyjskich zakazujących transferu środków pieniężnych do Polski i krajów zachodnich lub (vi) możliwej decyzji władz rosyjskich skutkującej zamrożeniem bądź konfiskatą tych aktywów.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację w Rosji, Spółka na bieżąco ją monitoruje oraz analizuje możliwość podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie wskazanego ryzyka.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmieniającą się sytuację polityczno-gospodarczą w związku z ww. konfliktem zbrojnym oraz analizuje możliwość podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie wszelkich zidentyfikowanych ryzyk w tym zakresie. W przypadku pojawienia się nowych okoliczności, których analiza wykaże istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną lub sytuację finansową Spółki i Grupy, w tym co do aktywów posiadanych przez Grupę w Rosji, informacje takie zostaną niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości  oddzielnym raportem bieżącym.

Pliki do pobrania