Raport nr 39/2007
8.11.2007

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007 r.

Dokonane zmiany w Statucie polegają na tym, że w § 8 Statutu po dotychczasowej treści, która pozostała bez zmian dodano ust. 12 w brzmieniu: „W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego.’

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Szczegółowa podstawa: § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu