Raport nr 36/2017
18:27 31.07.2017

Zmiana warunków emisji obligacji serii Z i B1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 7 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B1 oraz raportu bieżącego nr 7/2016 z 16 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii Z, informuje o podjęciu w dniu 31 lipca 2017 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji („Uchwały”) serii Z oraz serii B1 (dalej łącznie „Obligacje”).W warunkach emisji obu serii Obligacji, które są identyczne dla serii Z i dla serii B1, zmianie uległ jeden przypadek naruszenia skutkujący możliwością żądania wcześniejszego wykupu obligacji oparty na Wskaźniku Finansowym.

Dotychczas obligatariusze mogli żądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji, w szczególności gdy Wskaźnik Finansowy przekroczy wartość 4,2 lub przekroczy wartość 3,7 nie przekraczając jednocześnie wartości 4,2 w dwóch kolejnych badaniach.

Obecnie po zmianie obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu Obligacji gdy Wskaźnik Finansowy przekroczył wartość 4,2, przy czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której Wskaźnik Finansowy jednorazowo (podczas jednego badania) osiągnie wartość wyższą niż 4,2, nie więcej jednak niż 4,7, o ile w kolejnych dwóch badaniach Wskaźnika Finansowego jego wartość nie przekroczy 4,2.

Uchwały Zarządu Emitenta o zmianie warunków emisji Obligacji obu serii przewidują, że w/w zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na opisaną wyżej zmianę od wszystkich obligatariuszy Obligacji serii Z oraz serii B1 wyemitowanych przez Spółkę.

Emitent uzyskał w dniu 31 lipca 2017 r. pisemne zgody obligatariuszy, w ten sposób, że zawarł ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii Z oraz serii B1 pisemne porozumienia, na podstawie których każdy obligatariusz wyraził indywidualną zgodę na opisaną powyżej zmianę warunków emisji Obligacji, pod warunkiem uiszczenia przez Emitenta w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. opłaty w wysokości 0,5% wartości nominalnej Obligacji („Opłata”). Emitent w dniu 31 lipca 2017 r. uiścił Opłatę na rzecz wszystkich obligatariuszy, wobec czego w/w warunki skuteczności zmiany warunków emisji Obligacji zostały spełnione.

Pozostałe zapisy warunków emisji Obligacji serii Z oraz serii B1 nie uległy zmianie.