Raport nr 36/2011
14.04.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów przez Pioneer Pekao Investment Management SA w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

 

„I
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 7,09% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.
dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Rodzaj zdarzenia: objęcie praw do akcji emisji serii H oraz powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 29/2011 z 12.04.2011 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego
Data zmiany udziału: 11.04.2011
Firma spółk:i Kredyt Inkaso SA
Siedziba i adres spółk:i Okrzei 32, 22 – 400 Zamość, faks 84 / 638 05 21

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcj:i 417 821
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,56%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 417 821
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,56%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 917 821
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki :7,09%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 917 821
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 7,09%

Uwagi:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

II
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM
oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia w imieniu funduszy:
1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,78% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.
dotyczy funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Rodzaj zdarzenia: objęcie praw do akcji emisji serii H oraz powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 29/2011 z 12.04.2011 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego
Data zmiany udziału: 11.04.2011
Firma spółki: Kredyt Inkaso SA

Siedziba i adres spółki: Okrzei 32, 22-400 Zamość, faks 84 / 638 05 21

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 347 694
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 3,79%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 347 694
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 3,79%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 747 694
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,78%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 747 694
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,78%
Uwagi: Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są ww. fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.”