Raport nr 29/2014
24.07.2014

Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy poręczenia oraz spełnienie warunku umowy kredytu terminowego jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 lipca 2014 roku zawarł z FM BANK PBP S.A. działającym pod nazwą handlową BIZ Bank („Bank”) aneks do umowy poręczenia za zobowiązania jednostki zależnej tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) z tytułu aneksowanej umowy kredytu terminowego, o czym informowano raportem bieżącym nr 27/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku. Tym samym spełniony został kolejny warunek opisanej powyżej umowy kredytu terminowego.

Pierwotna umowa poręczenia (niebędąca umową znaczącą) była zawarta dnia 25 lipca 2013 roku i dotyczyła poręczenia do wysokości 12 mln złotych. Zgodnie z treścią podpisanego aneksu nr 1 do umowy poręczenia w związku z podwyższeniem maksymalnej wysokości limitu kredytowego podniesiona została również kwota poręczenia do wysokości 20,4 mln złotych.

Poręczenie zostało udzielone nieodpłatnie i obowiązuje do czasu całkowitej spłaty wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu terminowego.

Ponadto Emitent w dniu 23 lipca 2014 roku złożył wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego z tytułu poręczenia do kwoty 20,4 mln złotych. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 24 lipca 2019 roku.

Szczegółowe warunki zawartej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kryterium uznania umowy poręczenia za znaczącą jest przekroczenie w wyniku podpisania aneksu progu 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.