Raport nr 4/2016
30.01.2016

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2016 roku jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. (Société Anonyme) z siedzibą w Luksemburgu (Jednostka Zależna) zawarła umowę subpartycypacji z Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (TRIGON PROFIT IX), w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 18,42 mln zł.
Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest umowa subpartcypacji zawarta pomiędzy Jednostką Zależną a TRIGON PROFIT IX w dniu 7 stycznia 2016 r. Przedmiotem umowy jest nabycie przez TRIGON PROFIT IX („Subpartycypanta”) wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych przysługujących Jednostce zależnej wobec dłużników obejmujące wierzytelności z tytułu pożyczek bankowych niezabezpieczonych dla klientów indywidualnych z rynku rumuńskiego o wartości nominalnej wynoszącej około 31,92 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 7 stycznia 2016 roku 30,65 mln zł) za kwotę rozliczenia około 8,47 mln RON (wg. kursu średniego NBP z dnia 7 stycznia 2016 roku 8,13 mln zł).
Umowa została zawarta na okres 10 lat bez opcji odkupu wierzytelności przez Subpartycypanta. W tym okresie Subpartycypantowi przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych umową (w tym wpływów tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków) wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużników oraz ryzyka terminu i wysokości przepływów.
Umowa nie przewiduje warunków zawieszających ani rozwiązujących. Umowa nie przewiduje kar umownych, w tym takich których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta biorąc pod uwagę sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).