Raport nr 31/2018
21:42 11.07.2018

Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w toku prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitent zidentyfikował istotne pozytywne zmiany w pozycji wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta w porównaniu z analogicznym okresem w roku obrotowym 2017/2018.
Wspomniane istotne pozytywne zmiany przedstawiają się następująco:
Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kapitałową Emitenta („Spłaty Wierzytelności”) w I kwartale roku obrotowego 2018/19 wyniosły ok. 56,8 mln zł, podczas gdy w I kwartale roku obrotowego 2017/18 wyniosła 41,7 mln zł. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach I kwartału wykazała wzrost w wysokości 36%.

Emitent zastrzega, że powyższe wartości stanowią wyłącznie wstępne wartości jakie Spółka na ten czas identyfikuje. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w kwartalnym sprawozdaniu za I kwartał roku 2018/19 albo, gdyby w toku prac wartość ta istotnie się zmieniła, kolejnym raportem bieżącym.

Wysokość wpłat od dłużników wpływa bezpośrednio (choć nie jako jedyny czynnik), na kształtowanie się wysokości przychodów netto, a w konsekwencji na zysk netto oraz na generowaną przez Spółkę EBITDA gotówkową.

Wysokość wpłat dłużników jest pochodną m.in.: (i) efektywności operacyjnej Emitenta, (ii) wielkości obsługiwanego portfela wierzytelności oraz (iii) sytuacji ekonomicznej dłużników.

Pliki do pobrania