Raport nr 21/2017
17:45 21.04.2017

Informacja o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie sądowe o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje – w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2017 – że w dniu dzisiejszym, tj. 21 kwietnia 2017 r., Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia z dnia 03.04.2017 r. („Postanowienie Sądu”) o odrzuceniu skargi Spółki z dnia 16.03.2017 r. („Skarga”) na postanowienie referendarza sądowego z dnia 03.03.2017 r. („Postanowienie Referendarza”) wyznaczające spółkę Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce („Biegły”), celem zbadania zagadnienia wskazanego w projekcie uchwały – przedłożonym przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A., wraz z odnośnym wnioskiem o jej podjęcie – pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wznowionego w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. („Badanie”).

Zgodnie z treścią uzasadnienia Postanowienia Sądu, przyczyną odrzucenia Skargi było uznanie jej za niedopuszczalną na gruncie odnośnych przepisów prawa; zdaniem Sądu, w sprawach dotyczących powoływania rewidenta do spraw szczególnych, dopuszczalne jest zaskarżanie jedynie orzeczeń o odmowie wyznaczenia rewidenta (wnioskowanego przez uprawnionego akcjonariusza).

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne i przysługuje od niego zażalenie. W przypadku złożenia takiego zażalenia (do czego Emitent się obecnie skłania), do czasu jego rozpatrzenia przez Sąd odwoławczy Postanowienie Referendarza nie podlega wykonaniu, a tym samym nie będzie możliwe na jego podstawie rozpoczęcie Badania przez Biegłego. Niezależnie od tego, w ocenie Emitenta, wykonanie Postanowienia Referendarza będzie uzależnione również od uprzedniego uzupełnienia tego postanowienia o brakujące kwestie związane z przeprowadzeniem Badania, jak w szczególności termin rozpoczęcia Badania.